Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

grarzynka
14:05
1289 2bd5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianawetsrednio nawetsrednio
grarzynka
14:05
1610 8ee0 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viajudysza judysza
grarzynka
07:46
1366 da22 500
Takie na czasie
Reposted frompanpancerny panpancerny viashampain shampain
grarzynka
07:46
grarzynka
07:46
9318 c7fa 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaseverak severak
grarzynka
07:22
503 
Reposted fromvolldost volldost vianiedobrze niedobrze

February 20 2019

grarzynka
21:21
Muł (szlam) – niezlityfikowana skała klastyczna, tworząca się w naturalnych (lub ewentualnie sztucznych) zbiornikach wodnych (osad aluwialny, limniczny lub inny), zbudowana z mieszaniny pyłu i iłu o różnym składzie mineralnym (ziarna o średnicy od 0,01 do 0,1 milimetra) z dodatkiem substancji organicznych.
grarzynka
19:41
0877 1fe6
Reposted fromzelbekon zelbekon viagogullo77 gogullo77
grarzynka
18:32
1232 9d9c 500
Reposted frompunisher punisher viaedhell edhell
grarzynka
18:32
0817 888c
Reposted fromfungi fungi viamociumpanie mociumpanie
grarzynka
18:31
0880 2322 500
Reposted fromzelbekon zelbekon vialujek lujek
grarzynka
18:29
0876 8c44 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viakartofel kartofel
grarzynka
18:29
1070 a3dd 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem vianiedobrze niedobrze
grarzynka
07:13
0873 0176
Reposted fromzelbekon zelbekon viamociumpanie mociumpanie
grarzynka
07:12
8177 1b61
Reposted fromparanoiac paranoiac viablackheartgirl blackheartgirl
grarzynka
07:11
9188 1ee4
Reposted fromoll oll viaseverak severak
grarzynka
07:09
1051 4fa6 500
Reposted fromwishnia wishnia
grarzynka
07:09
0625 1ee8 500
Reposted fromFero Fero viazupamarzen zupamarzen
grarzynka
07:09
5494 4334
Reposted fromjestemzero jestemzero viazupamarzen zupamarzen
grarzynka
07:09
9829 c5f1 500
Reposted fromsober sober viazupamarzen zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl